Menu

Školní jídelna Studentů Litovel

Zdraví na Váš stůl

Vnitřní řád školní jídelny

I. Údaje o zařízení

Školské zařízení:Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace

Adresa: Studentů 91, Litovel 784 01

Ředitelka školní jídelny: Bc. Irena Halířová 

Tel: 585342182, 585341484, 602784303

E-mail: studentu91@iol.cz , obedy@jidelnastudentu.cz

Ekonom školní jídelny: Bc. Markéta Nantlová

Administrativní pracovník: Pavla Bezová

Vedoucí kuchařka: Miroslava Müllerová

Kapacita školní jídelny: 1300 obědů

IZO zařízení: 102892920

Zřizovatel: Město Litovel

 

II. Základní ustanovení

 

Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která
je příspěvkovou organizací.

 

Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců 
a dále poskytuje stravovací služby pro zaměstnance škol a školských zařízení a další osoby
(dále jen cizí strávníci) za úplatu.

 

Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování.

     

     Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

 

 • zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č.107/2005 sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
  a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených USC.

 

III. Provoz školní jídelny 

 • Pravidla chování, pokyny

 

Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně
a dohledu v jídelně.

  • Strávníci školní jídelny, stejně jako její zaměstnanci, mají právo být chránění
   před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením
   a zanedbáváním.
  • Strávníci školní jídelny mají právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství a mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti. 
  • Zaměstnanci i strávníci školní jídelny budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.
  • Povinností zaměstnanců školní jídelny je dodržovat pravidla vnitřního řádu, chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků a pomáhat při výchovném působení
   na žáky.
  • Dohled ve školní jídelně je zajišťován zaměstnancem školní jídelny. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
  • Strávníci mají povinnost dodržovat pravidla vnitřního řádu a dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určenému.

 

 • V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být
  – po předchozím upozornění zákonného zástupce – vyloučen na určitou dobu
  ze stravování. O vyloučení rozhoduje ředitelka ŠJ. 

 

 • K odložení osobních věcí (oděv, batohy apod.) slouží prostor před vstupem
  do jídelny.          
 • Za odložené osobní věci školní jídelna neručí!

 

Pravidla pro stravování cizích strávníků:

Cizí strávníci se mohou stravovat ve ŠJ po předložení potvrzení COVID-19 (test, očkování, nemoc) v době od 11.00 – 11.20 hod.

Výdej do jídlonosiče v době od 11.00 – 11.20 hod.

 

Výdej obědů

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance             11,30 – 13,00 hod.

pro cizí strávníky a odběr do jídlonosiče          11,00 – 11,20 hod.

                                 

 • Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor ŠJ. Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li
  se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej do jídlonosiče je od 11,00 – 11,20 hod. 
 • Do skleněných nádob se strava nevydává.

 

      Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!

 

 • Výše stravného

     Výše stravného je určena předpisem ředitelem ŠJ, v základních kategoriích činí:

 

 • Mateřská škola

      - přesnídávka   14,00 Kč

       - oběd 3-6 let 23,00 Kč

                     7 let 32,00 Kč

              - svačina   14,00 Kč

 

 • Žáci základní školy

- oběd   7-10 let      32,00 Kč

- oběd 11-14 let      37,00 Kč

- oběd 15 a více let 46,00 Kč

 

 • Žáci gymnázia

- oběd 11-14 let       37,00 Kč

- oběd 15 a více let  46,00 Kč

 

 • Placení stravného
 • bezhotovostní 

 

- převodem z běžného účtu – strávník musí zadat trvalý příkaz z vlastního účtu nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce na účet ŠJ č. 179990971/0300
VS evidenční číslo strávníka (přidělí ŠJ), popřípadě do poznámek vepsat jméno strávníka.

- inkaso z účtu – platba na následující měsíc bude sražena vždy do konce běžného měsíce (budou zde zohledněny případné odhlášky za daný měsíc). Strávník
si musí zřídit souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. 179990971/0300 (neuvádí žádný variabilní ani konstantní symbol).

Potvrzení o souhlasu s inkasem odevzdá ve ŠJ (osobně nebo e-mail).

Strávníci, kteří provádí úhradu bezhotovostně, si musí na začátku školního roku,
tj. k 1. září, znovu obnovit objednávání stravy přímo v kanceláři ŠJ, telefonicky,
e-mailem.

 • hotovostní– v kanceláři ŠJ

- úhradu stravného na následující měsíc je nutné provést vždy do posledního pracovního dne předcházejícího běžného měsíce.

 

Bližší informace Vám budou poskytnuty v kanceláři školní jídelny.

 

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou pro žáky i rodiče denně:

11,00 – 13,00 hod (nelze přihlásit stravu na následující den)

Hlavní prodej je poslední 2 dny předcházejícího měsíce a to:

  7,30 – 10,00 hod

11,00 – 15,00 hod

Druhý den prodeje

  7,30 – 10,00 hod

11,00 – 13,00 hod (již nelze přihlásit stravu na následující den)

 

Přihlášení ke stravování 

 

Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“ v kanceláři školní jídelny nebo elektronicky na stránkách www.jidelnastudentu.cz. Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy je povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři školní jídelny – osobně, telefonicky, popřípadě e-mailem (změna čísla účtu, adresy,
tel. číslo, přechod na jinou školu, školku, ukončení stravování….).

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení ošetřujícího lékaře vyžaduje stravovat se v dietním režimu (dieta s omezením lepku), můžeme poskytnout toto dietní stravování. 

K poskytnutí dietního stravování je nutno vyplnit „Přihlášku k dietnímu stravování“ (tiskopis si strávník může vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo stáhnout formulář
na webových stránkách www.jidelnastudentu.cz). Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře odevzdá strávník v kanceláři ŠJ Studentů. Přihláška je platná pouze pro daný školní rok.

 

Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle
§ 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů – Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky
a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. 

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování
a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“.

 

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny každý pracovní den od 8 do 13 hodin.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 585 342 182, 602 784 303 nebo na e-mailu: studentu91@iol.cz.

 

 • Objednávky obědů

 

Školní jídelna vaří pondělí až čtvrtek 3 druhy obědů, v pátek 1 druh. Jídlo č. 1 má přihlášený strávník nastaveno automaticky. Oběd číslo 2 a 3 je určen pro strávníky
od kategorie 7-10 a výše (neplatí pro ZŠ Červenka, Nasobůrky, Haňovice). Pokud strávník žádá jídlo č. 2 nebo 3, je třeba si jej objednat. Objednává se vždy nejpozději den dopředu do 10.30 hodin. 

Možnosti objednávání stravy:

 • přímo v kanceláři ŠJ – osobně, telefonicky nebo e-mailem;
 • prostřednictvím portálu www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci strava.cz (přihlašovací údaje strávník získá v kanceláři ŠJ).

U dietního stravování není možnost výběru stravy. 

  

 • Odhlášky ze stravování

 

Odhlášky ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí telefonicky na čísle 585 341 484, 604 667 628 do 10,30 hod. nebo e-mailem vždy nejpozději den předem do 10.30 hodin. Další možností je využití výše uvedeného portálu www.strava.cz nebo mobilní aplikace strava.cz

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

  

 • Stravovací karta (čip)

 

Výdej obědů ve ŠJ a na ZŠ Jungmannova je prostřednictví čipu nebo ISIC karty (nahrazuje papírové stravenky). Žáci ZŠ Jungmannova a studenti Gymnázia Jana Opletala si zakoupí čip ve škole a následně přinesou k zaevidování v naší školní jídelně.

Cizí strávník si může zakoupit čip v naší kanceláři při zahájení stravování za cenu 140,- Kč. 

Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno zakoupit náhradní čip opět za cenu 140,- Kč.

 • Ztrátu čipu je povinen strávník nahlásit neprodleně v kanceláři ŠJ, aby nedošlo k jeho zneužití jinou osobou. Školní jídelna neručí za případné finanční škody vzniklé pozdním nahlášením o ztrátě čipu.
 • Pokud strávník zapomene čip, je mu vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo
  u výdejního okénka.
 • Pokud přihlášený strávník ZŠ Jungmannova zapomene čip, oběd mu bude vydán
  na základě dohledání jeho jména na stravovací listině dodávané denně společně
  se stravou na toto výdejní místo – zajistí pracovnice výdeje na ZŠ Jungmannova.
 • V případě ztráty čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový.

 

 • Stav konta

 

Je možné zjistit osobně v kanceláři ŠJ (v době výše uvedených úředních hodin), telefonicky nebo prostřednictvím portálu www.strava.cz nebo mobilní aplikaci strava.cz.

 

 • Vyúčtování na konci školního roku

Strávníkům, kteří platí stravu převodem z běžného účtu, bude automaticky provedeno vyrovnání přeplatků 2x ročně a to v lednu a červenci.

Strávníci, kteří platí stravu hotově, mají tyto možnosti:

 • nechat na kontě zůstatek na příští školní rok,
 • převést zůstatek na konto sourozence,
 • vyzvednout zůstatek v hotovosti.

     Pokud strávník nezadá žádnou z možností, zůstávají peníze na kontě pro příští školní rok.

 

 •  Doba prázdnin, svátků a ředitelského volna

 

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u žáků základní školy
a gymnázia. V mateřských školách je automaticky odhlášeno volno stanovené ředitelkou
a svátky. Prázdniny nejsou dětem z MŠ (platícím bezhotovostně) přihlašovány automaticky, přihlašování si řeší rodiče individuálně.

Pokud je žák na výletě nebo jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně v době prázdnin, hradí ovšem plnou cenu oběda – jako cizí strávník.

  

 •  Stravování dětí a žáků době nemoci

 

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole
a ve školském zařízení podle § 119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená,
že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají
ve škole.

Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole. 

  

 •  Stravování maturantů

 

Studenti čtvrtých ročníků nemají nárok na dotovanou stravu ode dne následujícího
po dni vydání ročníkového vysvědčení za 4. ročník studia. Dotované školní stravování
se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole, stravovat se mohou pouze za plnou cenu jako cizí strávníci.

 

Nárok na dotovanou stravu mají všichni maturující strávníci ve dnech konání státních maturitních zkoušek, stanovených pro každou třídu.

  

 •  Jídelní lístek

 

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění. 

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. Strávníkům je denně nabízen v rámci pitného režimu neochucený nápoj – voda, případně mléko.

Jídelní lístek k dietnímu stravování (dieta s omezením lepku) je sestavován
ve spolupráci s registrovaným nutričním terapeutem (dle §2, odstavce 4 a 5 vyhlášky
č. 107/2005 Sb.). 

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách ve školní jídelně, jednotlivých výdejnách, dále
na internetových stránkách a objednávkových terminálech.
Změna jídelního lístku je vyhrazena. 

  

 •  Dotazy, stížnosti, připomínky

 

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší ředitelka ŠJ. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky (602784303, 585342182) nebo elektronickou cestou (e-mail: studentu91@iol.cz).

  

 •  Zajištění bezpečnosti 

 

Dohled nad žáky po dobu výdeje vykonávají zaměstnanci školní jídelny.

V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy žáků jsou zapsány
do knihy školních úrazů a nahlášeny neprodleně ředitelce.  

  

 •  Škody na majetku školní jídelny

 

     Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku    

     školní jídelny.

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.   

Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu školní jídelny,
na jednotlivých zavážených výdejních místech a na webových stránkách školní jídelny.  Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce ke školnímu stravování a souhlasem při podávání elektronické přihlášky.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, 

dále pokyny ředitelky a příslušného dohledu.

 

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. března 2023.

 

V Litovli dne 24. února 2023

Bc. Irena Halířová, ředitelka ŠJ

 

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. Zavřít